آینه کنسول

آینه کنسول دست ساز، گالری دستین

آینه کنسول
آینه کنسول

آینه کنسول های دست ساز گالری دستین

آینه و کنسول های دست ساز گالری دستین هنر ترکیبی چوب و کاشی که به گره چینی مزین شده می تواند زیبایی خانه شما باشد.

در سایز و رنگ دلخواد و آماده ارسال به سراسر ایران.

درون اینه روبرو چه می بینی؟
تو ترجمان جهانی,بگو چه می بینی؟
تویی. برابر تو ,چشم در برابر چشم
در ان دو چشم پر از گفتگو چه می بینی؟
تو هم شراب خودی هم شراب خواره خود
سوای خون دلت در سبو چه می بینی؟
در ان گلوله ی اتش گرفته ای که دل است
و باد می بردش سو به سو چه می بینی؟

حسین منزوی