ساعت

تنها چیزی که به جلو حرکت می‌کند زمان است و مردمی که آویزان عقربه های ساعت شده‌اند…

ساعت
ساعت چوبی

ساعت های چوبی گالری دستین.